۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه

آقای عارف ـ ژن من عالیه!برخلاف توقع متعاقب اظهار لحیه فرزند آقای «محمدرضا عارف» دال بر خوب بودن و موثر بودن ژن محترمه شان در موفقیت های فردی و اجتماعی، مشاهده شد آقای عارف نیز به حمایت و تائید فرزند وارد میان شده و لحیات ایشان را با تائیدات خود ممهور فرمودند.

خیر جناب عارف! اشتباه به عرض تان رسانده اند. خداوندی که بنده و جنابعالی بدان متعبدیم منکر فضیلت های ذاتی و موروثی و ژنتیکی اند و یگانه ارجحیت را بر پارسائی های انسان قائلند.

جناب عارف اگر ملاک ژن خوب باشد! اینجانب به اعتبار انتسابم به سلسله جلیله سادات از نوادگان رسول الله ام و بالتبع و برخلاف فرزند دلبند حضرتعالی بیش از مشارالیه ژنی عالی دارم!

اما جناب عارف ـ برخلاف فهم معوج حضرتعالی و فرزند حضرتعالی ژن بنده و ژن هیچ کدام از بندگان خدا ارزنی مدخلیت و شمولیت در فراز و فرود مان ندارد.

جناب عارف کاش به فرزندتان بجای «ژن درمانی» ایستادن روی پاهای خود را می آموختید تا بدون نیاز به توجیهات ژنتیکی بتوانند مسئولیت زندگی شان را عهده داری کنند.

جناب عارف ـ ژن من «عالی» است! اما شخصا و تمام قد مسئولیت همه فضیلت ها یا رذیلت های اکتسابی ام را بر عهده می گیرم و نه مردرندانه موفقیت های محتملم را محول به ژنتیک می کنم و نه مذبوحانه از زیر بار مسئولیت شکست های محتملم شانه خالی می کنم.

آقای عارف کاش به دُردانه تان می آموزاندید «شعور» برتر از «ژن» در تکوین شخصیت انسان نقش آفرینی می کند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44


هیچ نظری موجود نیست: