۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه

کاسه های داغ تر از آش!


هر چند با اختراع دستگاه «مایکروـ ویو» ثابت شد کاسه می تواند داغ تر از آش هم شود. اما ظاهراً در ماجرای «مرگ بر آمریکا» برخی از ایرانیان ذوق زده در شوق بهبود مناسبات با آمریکا بدون مایکرو ـ ویو هم مبدل به کاسه های داغ تر از آش شده اند و شوریده خاطر متقاضی حذف شعار «مرگ بر آمریکا» از جامعه بمنظور تسریع در روند تنش زدائی بین دو کشور می باشند.
این در حالیست که خود آمریکائی ها نیز در سیاهه هیچ کدام از الدُروم بُلدُرُم های خود علیه ایران چنین درخواستی را تاکنون مطرح نکرده اند!
بگذریم از آنکه «مرگ بر آمریکا» گفتن و حتی پرچم آن کشور را سوزاندن چندان محلی از اعراب در فرهنگ و عرق ملی آمریکائیان ندارد و برخلاف تصور ایرانیان قاطبه آمریکائیان چندان در قید و بند عرق ملی و پرچم و وطن نیستند و بقول ریچارد نیکسون در آمریکا پول «همه چیز» نیست بلکه «تنها چیز» است و پرچم و وطن و ملیت مُبدل به ادوات لوکس در ویترین دولت آمریکا شده.
علی ایحال با فرض وجود عرق ملی و روحیه وطن پرستی و مطالبه حذف شعار «مرگ بر آمریکا» خوب است وکیل وصی های وطنی آمریکا در تهران کمی خویشتن داری کرده و درایت بخرج دهند و اجازه دهند آمریکائیان راساً از ایران چنین درخواستی را مطالبه کنند تا ایران نیز «از آب کره گرفته» و این مطالبه را به امتیازی در کنار دیگر امتیازها بر سر میز مذاکره با آمریکائیان مُبدل کند و از موضع منت خواستار امتیازی متقابل از ایشان شود.
هر چند شیدائی حق مسلم شیدائیان است اما کمی خویشتن داری نیز موجبات عزت نفس است!

هیچ نظری موجود نیست: