۱۳۹۵ اسفند ۱۱, چهارشنبه

دوستانه با جواد امام!جواد امام از منسوبان اصلاح طلبی در واکنش به اظهاراتی از محمدعلی آهنگران (که علی الظاهر ایشان نیز ادعای اصلاح طلبی دارند) مبنی بر آنکه برخی رفتار اصلاح طلبان در فتنه ۸۸ ناموجه بوده، ذیل کامنتی به طعنه خطاب به مشارالیه گفته:

به جای پشتک زدن و سیاسی کاری، خوب است مشغول آبیاری و درختکاری و فضای سبز بشوید. هم برای جنابعالی که اهل هزینه نیستید بهتر است و هم برای جامعه منفعت دارد ... برادر جان ماجراها و حوادث ۸۸ جای بحث زیاد دارد. انتخابات ۲۲ خرداد بود! یادت هست ولیکن ۱۹ خرداد حکم دستگیری ما را صادر!؟ و روز بعد از انتخابات ماها را دستگیر کرده یعنی قبل از هر اتفاق و حادثه ای و ما هیچگاه نه در مقابل نظام و نه رهبری اقدامی نکرده ایم و نه پشت هیچ براندازی قرار نگرفته و همواره هر گونه اقدام ساختار شکنانه و ضدیت با نظام و رهبری را محکوم و از آن برائت جسته ایم.

بیرون از مناقشه در مورد دعاوی اصلاح طلبانه آن «نو عمامه» و فارغ از تنزه طلبی آقای «امام» از ماجراهای ۸۸ اما ظاهرا آقای امام عنایت یا التفاتی به آداب ملکداری و الزامات مدیریت بحران ندارند.

البته فرمایش «امام» مسموع است اما توجه ندارند که نظام نیز در ۸۸ تا آن اندازه هوشمندی داشت تا در برابر بحران منفعل عمل نکرده و پیشگیرانه بکوشد بحران در دستور کار را در حد بضاعت خود مهار کند.

جناب آقای امام!

فرمایش شما مسموع است و احکام دستگیری کسری از شخصیت های میانی در فتنه ۸۸ قبل از آغاز ماجرا صادر و در فردای انتخابات اعمال شد اما گیریم جنابعالی تعمد یا تغافل از پازل های فتنه ۸۸ داشته باشید اما نظام را نیز نباید پخمه فرض نمائید تا در برابر «ماجرا» واکنشی عمل کرده و دست رقیب را نخوانده باشد.

جناب آقای امام!

درست است که ماجرای ۸۸ از تاریخ دستگیری شمایان آغاز نشد اما قطعا نقطه شروع فتنه از همان تاریخ صدور احکام دستگیری شمایان در ۱۹ خرداد ۸۸ کلید خورد.

جناب آقای امام!

صدور احکام دستگیری تان در ۱۹ خرداد را بگذارید به حساب مصلحت سنجی پیش دستانه نظام تا از این راه بتوانند فتنه در دستور کار را از طریق بازداشت بموقع «ارگانایزرها» خلع سلاح کند.

جناب آقای امام!

نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور بعد از ۳ دهه تا آن اندازه شعور داشت تا معنای «نامه بدون سلام و والسلام» آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۹ خرداد ۸۸ را بفهمد و به موازات آن با یابش اسم رمز فتنه در جمله کلیدی «بی‌شک آتش فشان هایی که از درون سینه‌های سوزان تغذیه می‌شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت» خود را آماده مهار فتنه کند!

آقای جواد امام!

تقارن تاریخ صدور احکام دستگیری شمایان با تاریخ نامه بدون سلام و والسلام هاشمی به رهبری را بگذارید به حساب خوانده شدن دست رقیب (!) و اقدام بموقع بمنظور محروم کردن ارتباط پیاده نظام فتنه با سران فتنه از طریق بازداشت ارگانایزرهائی که تبحرشان سازماندهی اعتراضات و بسیج بموقع عوامل میدانی شان بود!

توضیحات بیشتر را در «ارگانایزرها» بخوانید!هیچ نظری موجود نیست: