۱۳۹۲ شهریور ۲۴, یکشنبه

آقای اوباما؛ مودب باشید!گزاره «همه گزینه ها روی میز است» یکی از مشمئز کننده ترین جملاتی است که بارها از طرف باراک اوباما و خطاب به ایرانیان «لن ترانی» شده و می شود!

معنای عریان این جمله خط و نشان کشیدن و تکلم با زبان تهدید نظامی به نیت ترساندن و مرعوب کردن ایرانیان است.
لفظ «همه» در جمله «همه گزینه ها روی میز است» اشاره به راهکار نظامی در پروسه به پایان نرسیدن پرونده اتمی ایران از مسیرهای سیاسی را دارد.

آقای اوباما
روی سخنم با شماست که برخلاف تصور اولیه که شخصیت جنابعالی نوعی فرزانگی و تشخص و ادب را تداعی به ذهن می کرد و اینک خلاف آن را اثبات کردید.

آقای اوباما
هویت تاریخی ایرانیان حداقل از حیث نظری آغشته به مفاهیمی است که برجستگی های اخلاقی یکی از اصلی ترین آنهاست.

آقای اوباما
اگر در تاریخ هنر ایران کمی مطالعه کنید متوجه خواهید شد طرح «بـُته جقه» نقش بارزی در معماری و نقاشی و فرش بافی و ایضاً البسه پهلوانان زورخانه ای ایران دارد و بتناوب این نقش رازآلود را بمثابه مـُهری بر پیشانی هنر و فرهنگ و سنن ایرانی می توانید ملاحظه کنید!

آقای اوباما
دلبستگی ایرانیان به نماد «بـُته جقه» بازگشت به ارزشمندی و منزلت «فضیلت تواضع و فروتنی» نزد ایرانیان دارد. «بـُته جقه» در هنر ایرانی مظهر «سرافتادگی» است که آن را از کاج های «سر کج سرو» در کاشمر به عاریت گرفته اند. همان تواضعی که گروهی از ایرانیان زرتشتی بعد از حاکمیت اسلام در ایران آن را با خود به هند بردند و «کشمیرش» نامیدند.
در فرهنگ ایرانی «کمال انسان» در طول «توان انسان» تعریف شده و مطابق این فرهنگ انسان هر اندازه از جنبه تمول و تنعم و بلکه تعلم غنی تر باشد به همان میزان موظف به تواضع و فروتنی بیشتر است.

آقای اوباما
ایرانیان به همان اندازه که مُقبل تواضع اند در نقطه مقابل آن از قـُلدری و سلوک و ادبیات زورگویانه و لات مسلکانه رویگردان و منزجرند.

آقای اوباما
تکرار مکرر «همه گزینه ها روی میز است» از جانب جنابعالی در ذهنیت ایرانیان نوعی لات بازی و ادبیات لمپنی را تداعی می کند بمثابه «گند چاله دهانی» که به اعتبار قطر گردن و حجم بازو و صغر عقل راه را بر ایرانیان بسته و با نشان دادن «قمه آخته اش» و دست کشیدن بر قبضه تپانچه اش از ایشان متابعت می طلبد!

آقای اوباما
زکات مهتری نزد ایرانیان تواضع است. برای ایرانیان این توقع فرض است که نماینده کشوری که مدعی قدرتمندترین و پیشرفته ترین و مترقی ترین کشورهاست به فراخور قدرت و پیشرفت و ترقی اش برای جهانیان مشق ادب کند تا دیکته ترس!
ایرانیان ادبیات چاله میدانی و قلدرانه را شایسته رئیس جمهور کشوری نمی دانند که مدعی برتری کشورش در مدنیت و تمدن و اخلاق و آداب است.
زشت است رئیس جمهور قدرتمندترین کشور جهان بودن و در ادب و آداب، زبانی جز زور و تهدید و ارعاب و خشونت و اشاعه وحشت را بلد نبودن.

آقای اوباما
قبل از ایرانیان این ملت آمریکاست که شایسته برخورداری از احترام و اعتبار و تشخص جهانی بر پایه فضل و دانش و تواضع سخنگویان و نمایندگان و رئیس جمهورشانند.

آقای اوباما
شما نمایندگی قدرتمندترین کشور جهان را عهده داری می کنید. آیا تصور نمی کنید زمان آن رسیده تا کمی هم بیرون از مناسبات قدرت و تحکم با جهان از موضع تفنگ، زبان تکلم با حکمت و ادب و حرمت و منزلت با دیگر مردمان جهان را نیز بیآموزید!؟
این حداقل توقع از رئیس جمهور کشوری است که به احتساب هر چه بیشتر توانمند بودن کشورش متقابلاً برخوردار از مسئولیت هائی افزون تر با تاسی به حُسن خُلق و کلام نیکو و کردار انسانی است.
بقول ایرانیان:
درخت هر اندازه پر بارتر باشد. سر به زیرتر است!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPresident Obama, please mind your manners.

“All options are on the table” is one of the most abominable phrases which Obama has used time and again to threaten the Iranians. This phrase is clearly used as a threat by implying use of military muscle in order to scare the Iranians.

The word “all” in this phrase refers to use of military force in case of failure of political efforts to curb Iran’s nuclear initiatives.

Mr. Obama, I would like to address you. Contrary to the first impressions you created of being erudite and well mannered, you have proven the opposite. Mr. Obama, Iranian culture is intertwined with mannerism. Mr. Obama, if you briefly review Iran’s art history, you will notice that the paisley design is prominent in architecture, painting, and carpet industry. It also appears on the outfits Iranian athletes wear in “zoorkhaneh” (traditional gymnasiums). This design can, moreover, be seen in Iranian art, culture, and traditions. 

Mr. Obama, the Iranian people’s love for paisley design is rooted in values such as humility. Paisley symbolizes humility in Iranian art, as it derives from bent cypress trees in Kashmar, Iran. This is the same humility that prompted a group of Iranian Zoroastrians to go to India and name a state Kashmir after Iran’s Kashmar province. 

Iranian culture intertwines power, humility, and mannerism. This culture specifies that the more wealthy and educated a person is, the more humble he should be. 

Mr. Obama, Iranians welcome humility while simultaneously shunning despotism, authoritarianism, and hooliganism.

Mr. Obama, the constant repetition of “all options are on the table” reminds the Iranians of hooliganism: Hooligans who due to physical strength and mental stupidity have blocked the Iranians, unleashing their swords and showing off their guns, asking the Iranians to follow them. 

Mr. Obama, based on this culture, higher ups need to be humble. The Iranians expect the Head of State of the country which claims to be the most powerful, progressive, and most advanced in the world to serve as a role model of mannerism instead of horror for the world.

Iranians do not consider it befitting the President of a country which claims to be superior in civilization, mannerism and etiquette to use hooligan literature. It is unbefitting for the President of the most powerful county in the world to speak nothing but the language of violence.

Mr. Obama, the American people deserve to have global respect and credibility based on the mannerism and humility of their representatives, speakers, and President.

Mr. Obama, you represent the most powerful country in the world. Isn’t it time to speak to the world without the use of force and to use respect and mannerism instead?

This is the least expected from the President of a country which has more responsibility to address world issues with mannerism and respectfulness.

Iranians believe that the more fruit a tree has the more its branches bow down.هیچ نظری موجود نیست: