۱۳۹۶ آبان ۲۱, یکشنبه

ریاض در گذار کرم ابریشم!گلابی را باید بموقع چید! زود بچینید کال است و دیر بچینید گندیده!

ریاض در شکننده ترین موقعیت سیاسی خود قرار گرفته.

نقطه آغاز مرگ و ریزش ساختارهای محافظه کارانه بزنگاهی است که مهترانش ناشکیبانه دست به ترکیب ساختار زده و بدون توجه به زیرساختار و پیش نیازها می کوشند نظام ناکارآمدشان را بدین ترتیب جراحی ترمیمی کنند!

دست زدن به ترکیب چنین ساختارهای سترون و متصلبی حکم تکان دادن «آجر جادوئی» کاخ خورنق را دارد که تا آن درجه برخوردار از استعداد هست تا تمامی کاخ را پائین بکشد.

اولین دست بردن به ترکیب ساختارهای ستنی می تواند حکم آخرین بزنگاه برای ریزش و رُمبش ساختار را به همراه داشته باشد.

نیکوس کازانتزاکیس نقل می کند در طفولیت، پیله یک کرم ابریشم را درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد چون خروج پروانه طول می کشد بمنظور شتاب دادن به آن فرآیند با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پیله می کند غافل از آنکه آن دخالت بی موقع منجر به مرگ پروانه می شود!

کازانتزاکیس می گوید: بلوغی صبورانه با یاری خورشید برای تولد پروانه لازم بود، اما من انتظار کشیدن نمی دانستم و آن جنازه ی کوچک تا به امروز ، یکی از سنگین ترین بارها ، بر روی وجدانم بوده است!

اصلاحات شتابزده و نامتعارف «محمد بن سلمان» ولیعهد جوان سر عربستان را می توان قرینه اشتباه محاسبه کازانتزاکیس محسوب کرد که علی رغم توقع خام اندیشانه «سلمان» پروانه اصلاحاتش ر ا مرده به دنیا می آورد و آن جنازه از جوار بلاهت این جوانک می تواند تا ابد یکی از سنگین ترین بارها را بر روی شانه های نحیف این پرنسس نورسیده، تحمیل و بارگذاری کند.

قابله تاریخ مهیای زایمان فرزند نوین و موقعیتی نوین در غرب آسیا است.

..........................

داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

هیچ نظری موجود نیست: