۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

همه رعیت اند. برخی رعیت تراند!افسار گسیختگی ترامپ علیه ایران اسباب برون ریخت استمزاج بخشی از شهروندانی شد که در ۹۶ به روحانی رای دادند و اکنون در فضاهای مجازی بمنظور توجیه رای خود می نویسند:
اگر رئیسی بجای روحانی رئیس جمهور شده بود الان در پناهگاه نشسته و منتظر آژیر سفید بودیم!
اشتباه بزرگی که چنین اقشاری در فهم معادلات سیاسی دارند «شناخت غلط شان از آمریکا» و «شناخت غلط تر از خودشان در فاهمه آمریکا» است.
این بخش از ایرانیان بر این باورند که در فاهمه دولتمرد آمریکائی «ایرانی اصول گرا» و «ایرانی اصلاح طلب» متباین معنا شده و آمریکائی در این دوگانه ترجیح اش ایرانیان اصلاح طلب است!
برخلاف چنین تخیلی، هژمونی آمریکائی ساختاری پول سالار و سلطه طلب دارد و در تحلیل نهائی برای این «هژمونی متفرعن» ایرانی «آلامد و مدرن» با ایرانی «سنتی و ژنده» محلی از اعراب نداشته و هر دو را مشتی رعیت و عقب افتاده می انگارد که تنها رسالت شان فعلگی نزد کدخدا است!
این نگاه متفرعنانه آمریکائی تنها ناظر بر ایرانیان نیست و بر مبنای مبانی معرفت شناسانه لیبرالیسم فلسفی آمریکائی، ایشان خود را در قامت مهتری می انگارند که جز خودشان الباقی دنیا رعایائی محسوب می شوند که میزان التفات و آدم حساب شدن شان نزد کدخدا وابسته به میزان نقدینگی و درصد خوارپیشگی آن رعایا برای این کدخدا است!
بر این منوال این بخش از ایرانیان مرتکب اشتباه نشوند و تصور نکنند در حال حاضر آمریکائیان ایشان را نور چشمی خود می انگارد.
در اندیشه متفرعن آمریکائی ، بجز آمریکائی همه رعیت اند. تنها آنها که خوش رقص ترند، رعیت تراند!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خب بفرمایید با این اوصافتان از آمریکا، در آنجا دقیقا در حال چه کاری هستید ؟