۱۳۹۵ آبان ۲۷, پنجشنبه

زن و تن!(این پست مردانه است. بانوان محترم نخوانند!)

توصیه ای دلسوزانه برای آقایانی که شناخت شان از زن سترون یا خویش کامانه است.
صحبتی درگوشی با آن دسته از آقایان که در برزخ ناتوانی و بینوائی جنسی در ایجاد رابطه عاطفی با جنس مخالف مبتلا به پرخاشگری جنسی و متلک پرانی های شهوانی و شهوتزدگی افراطی و سکس جوئی یک جانبه و تحمیلی به جنس مخالف شده اند!
بی عرضه گان عزیز!
«تن زن» نزد «زن» دفینه ای نفیس و گنجینه ای ثمین را مُراد می کند و به همین اعتبار اوج لذت زن در اقتفای یارجوئی و در امتداد آغوش گشائی آنجاست تا بعد از یابیدن و پسندیدن «محبوب مقبولش» آنگاه اذن تصرف در این دفینه محروس نگاه داشته اش، به آن محبوب مأذون انگاشته اش را رضا دهد.
مجوز تصرف شائقانه در بدن، هدیه زن به محبوب اش است نه فدیه زن به مقهور شده اش!
به همان میزان نیز اوج نفرت زن دست درازی بولهوسانه و طماعی تنانه و تصرف کرهی و قهری و دلبخواهانه، ناخوانده گان و حرامیان در آن گنجینه مفروض انگاشته شان است.
بی نوایان و ناتوانان عزیز!
بر این منوال، شمائی که چشم خریدار و نگاه هوس ران و میل سکشوال به زنان داری! تصور نکن به صرف هوس و طمع و خواست تو مراد حاصل است و آن علیا مخدرات بر دادن خدمات بستر به شمایان، مبتهج و موظف اند!
خیر هالوآن عزیز!
با کیسه برنجی بی شکل و اراده طرف نیستی و این تعاملی دو جانبه است. چنین گرایش و چنان گرانشی لزوما بمعنای میل و رغبت یا لزوم تبعیت نرم تنان از انتخاب های جنسی تو نیست!
آی کیو!
زنان برخلاف مردان برای لذت بردن از شریک جنسی ابتدا باید با شما رابطه عاطفی برقرار کنند!
اگر توان و عرضه تصرف قلبش را نداری تحت هیچ شرایطی مجوز تصرف بدنش را نیز نمی توانی داشته باشی.
چنان تصرف خیره سرانه ای تحت هر شرایطی تجاوز محسوب خواهد شد ولو آنکه همسر شرعی ات باشد.
جماع یک مفاهمه جنسی و لذت عاطفی و دو جانبه است.

به قرینه کارل مارکس:
بی عرضه گان و بی نوایان عزیز ، صاحب ذوق و حائز شعور شوید!
برای تحصیل مراد و تصاحب پسند یارتان جز زبان تان و توان تان در بسط رابطه عاطفی با محبوب تان به چیز دیگری احتیاج ندارید!

هیچ نظری موجود نیست: