۱۳۹۵ شهریور ۲۹, دوشنبه

خاتمی در مقابل احمدی نژاد!؟


در صورت نامزدی احمدی نژاد، آیا محمد خاتمی خود را نامزد می کند؟

اولاً بنده قائل به نامزدی آقای احمدی نژاد نیستم. یعنی ولو آنکه صلاحیت ایشان تائید هم شود حضور ایشان را و پیروزی محتمل ایشان در انتخابات ریاست جمهوری را به مصلحت کشور و منافع ملی ایران نمی دانم و ایشان بدلیل برخورداری قابل وثوق اش از حمایت اقشار و طبقات محروم، ناخواسته از طریق فعال کردن گسل «اقشار محروم» در مقابل «اقشار متنفر از محروم» موجبات قطبی شدن و انسداد فضای سیاسی ایران می شوند. احمدی نژاد فرزند زمانه خود بود و باید به همان سهم تخصیصی خود در تاریخ قناعت ورزد اما در مورد آقای خاتمی هم معتقدم ایشان تا تکلیف خودش را با ماجراهای ۸۸ رسماً و علناً روشن نکند امکان بازگشت مجدد به قدرت ندارند. این که ایشان در خلوت معترف به اشتباهات اصلاح طلبان در ۸۸ هستند اما در جلوت از اذعان به این امر احتراز می جویند هر چند این امر از جهت حفظ پایگاه اجتماعی ایشان می تواند قابل فهم باشد اما نمی توانند توقع داشته باشند نظام نیز خود را مقید به تکلفات ایشان کند. گذشته از آنکه آقای خاتمی فاقد شخصیت سیاسی و بالتبع فاقد ظرافت ها و پیچیدگی های متوقع از یک شخصیت سیاسی اند و اعتبار ایشان بیشتر بازگشت به کاریزمای فرهنگی شان نزد نخبگان و اقشار فرهنگی دارد به همین دلیل در عرصه سیاست بتناوب مرتکب اشتباهات سنگین می شوند. در همین انتخابات اسفند گذشته شما ببینید وقتی رهبری فراخوان مخالفت با لیستی را می دهند که مورد وثوق دولت و رسانه دولتی انگلستان واقع شده و آقای خاتمی در یک بی مبالاتی آشکار تمام قد به دفاع از آن لیست بر می خیزند و دو بار هم تکرار می کنند (!) با چنین امری ایشان خواسته یا ناخواسته خود را در مصاف سینه به سینه با رهبری نظام قرار می دهند. طبعاً چنین امری از چشم تیزبین مراجع تشخیص صلاحیت دهنده برای شرکت در انتخابات پنهان نمی ماند.
نمی خواهم بگویم خاتمی تعمداً و با قصد و نیت خواست خود را در مصاف رهبری قرار دهد و عرضم این است که این رفتار ها و گفتارها از جانب خاتمی بدلیل فقد همان شاکله و شخصیت سیاسی و هوشمندی های سیاسی نزد ایشان است که پیش تر به آن اشار کردم.
بخشی از مصاحبه جدیدم با یکی از سایت های خبری داخل کشور.
متن کامل بزودی منتشر خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: