۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۵, چهارشنبه

گوشزدی هم به «السون و ولسون» آقای مشائی!عجب حکایتی شده!؟ هنوز از ماجرای یکی فارغ نشده مواجه با هذیان یکی دیگر می شویم!!!
آقای «اسفندیار رحیم مشائی» طی مصاحبه با روزنامه ایران بار دیگر مرتکب انشاء شدند و فرموده اند:
««« ... معتقدم که در بین جوامع بشری ایرانی ها از جمله با استعداد ترین و خوش فهم ترین آدم ها بوده اند. میزان دریافت از خدا در انسان ها متفاوت است. حالا چه کسانی می توانند دریافت بالا تر داشته باشند؟ کسانی که قدرت فکری بالاتری دارند، استعداد بالاتری دارند، هوش بالاتری دارند، ایرانی ها به نسبت خیلی از اقوام در دنیا پیشرو بوده اند»»»
آقای مشائی!
این اباطیل فاقد ارزش است. انتساب «پارتی بازی» در خلقت ایرانی ها توسط خداوند و ایشان را نسبت به دیگر انسان ها با استعداد تر و خوش فهم تر باهوش تر در خلقت معرفی کردن «کفر» است! هذیان است! چرت است! حرف مفت است! مزخرف است!
بنا به نص صریح قران انسان ها از جنمی ثابت خلق شده و یگانه تمایز و برتری شان نزد خداوند تنها در پارسائی ایشان است.
با السون و ولسون که نمی توان برای خلقت «ایرانی ها» ادعای خاصه خرجی توسط خداوند کرد!!!

هیچ نظری موجود نیست: