۱۳۹۵ آذر ۱۳, شنبه

رقاصان!


مسخره ترین و تاسف برانگیز ترین عکسی که بعد از اعلام توافق وین مشهود شد تعلق به این جوان بُرنا با گردنی افراشته و سینه ای ستبر داشت که با جلف ترین و مبتذل ترین شکل ممکن و با آن بلوز ننگ آور در حال قر دادن بابت برجام درخیابان های تهران بود!
نمی دانم جوان مزبور اکنون کجاست و نمی دانم سیاست بازانی که ملتی را با شعبده های خود و ادعای «برجام هدیه خداوند بود»! سر کار گذاشتند اکنون شعبده بعدی شان چیست؟ اما همان موقع در توصیف این عکس و عکس دوم نوشتم:

این واقعیت را نباید نادیده انگاشت که به اعتبار جشن های خیابانی در تهران بمناسبت خبر توافق وین و با استناد بر نقشه پراکندگی این شادمانی خیابانی در خیابان هائی از شمال و شمال غرب تهران که کانون خرده فرهنگ تمول و غربزدگی است و طرفه آنکه شادمانی ایشان بابت توافق وین اسباب تحّیـُر نیز بود چرا که از میان اقشاری که در ایران بابت تحریم های اقتصادی غرب زیر فشار اقتصادی بودند این کُلنی اساسا از شدت تمول، دردشان درد بی دردی است! لذا شادمانی ایشان بابت توافق وین را باید از جنس و جنمی دیگری فهم کرد که موید استعداد و آمادگی خوش رقصی بدون دایره و وطن فروشی بدون شائبه این بخش از ایرانیان در زمین و کمین آمریکا بوده و هست.

هر چند مهتران این جوانان هم دست کمی از ایشان ندارند و زمین مناسبی نیافته اند و گرنه بموقع بکفایت رقاصند!
۱ نظر:

ناشناس گفت...

دقیقا جناب سجادی
مرحوم محمد مختاری و سیرجانی قربانی تقابل با همان عادت شدند